Kruszywa

Regulamin sprzedaży

Kruszywa produkowane w Kopalni Józefka spełniają wymogi norm:

  • PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
  • PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
  • PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

 

Materiały kamienne dostępne w ofercie kopalni:

Kruszywa łamane granulowane

 

Kruszywo łamane 0-4
Zastosowanie: do produkcji zapraw betonowych, mas mineralno-asfaltowych oraz galanterii betonowej; budowa i remont nawierzchni drogowych, jako podsypka pod kostkę betonową.

 

 

Kruszywo łamane 1-4
Zastosowanie: remonty i naprawa dróg, utwardzanie powierzchni alejek, ścieżek ogrodowych, w szczególności jako podsypka pod kostkę betonową. Materiał wykorzystywany również do produkcji betonu, galanterii betonowej oraz mas mineralno-asfaltowych.

 

 

Kruszywo łamane 2-8
Zastosowanie: remonty i naprawa dróg, utwardzanie powierzchni alejek, ścieżek ogrodowych itp., do produkcji betonu, prefabrykatów oraz mas mineralno-asfaltowych.

 

 

Kruszywo łamane 8-11,2
Zastosowanie: remonty i naprawa dróg, utwardzanie powierzchni alejek, ścieżek ogrodowych itp., do produkcji betonu, prefabrykatów oraz mas mineralno-asfaltowych.

 

 

Kruszywo łamane 8-16
Zastosowanie: remonty i naprawa dróg, utwardzanie powierzchni alejek, ścieżek ogrodowych itp., do produkcji betonu, prefabrykatów oraz mas mineralno-asfaltowych.

 

 

Kruszywa łamane zwykłe

Kliniec 4-31,5
Zastosowanie: kruszywo wykorzystywane do robót drogowych jako podbudowa w szczególności dróg leśnych jak również do robót drenarskich.

 

 

Tłuczeń 31,5-63
Zastosowanie: podbudowa wszystkich kategorii dróg, remonty i naprawa dróg, utwardzanie placów, parkingów, podjazdów, wzmacnianie korpusów dróg, nasypów, stabilizacja gruntów, zwłaszcza podmokłych, gliniastych, różnego rodzaju prace melioracyjne.

 

 

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0-31,5
Zastosowanie: podbudowa wszystkich kategorii dróg, remonty i naprawa dróg, utwardzanie nawierzchni. Materiał ten przeznaczony jest  do wykonania mrozoodpornych, wodoprzepuszczalnych nawierzchni o wysokich parametrach wytrzymałościowych.

 

 

Kruszywo do mieszanek 0-63
Zastosowanie: podbudowa wszystkich kategorii dróg, remonty i naprawa dróg, utwardzanie nawierzchni.

 

 

Kruszywo łamane 0-31,5
Zastosowanie: budowa nasypów, wzmacniania skarp, stabilizacja gruntów, utwardzanie placów, parkingów itp., wypełnianie i zasypywanie pustek oraz nierówności w pracach inżynieryjnych, podniesienie poziomu gruntu, formowanie powierzchni wałów i filarów ochronnych.

 

Mieszanka pozagatunkowa 0-10
Zastosowanie: budowa nasypów, wzmacniania skarp, stabilizacja gruntów, utwardzanie placów, parkingów itp., wypełnianie i zasypywanie pustek oraz nierówności w pracach inżynieryjnych, podniesienie poziomu gruntu, formowanie powierzchni wałów i filarów ochronnych. 

 

Produkowane materiały kamienne są systematycznie badane pod względem właściwości fizykochemicznych przez zakładowe laboratorium. W kopalni działa system Zakładowej Kontroli Produkcji a produkowane kruszywa objęte są certyfikowanym systemem oceny właściwości użytkowych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
w Krakowie.